Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Informace


Školní stravování upravuje vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.     

 Pro školní stravování je limitující:       

– vyživující normy (příloha 1 k vyhlášce)                                                                                                             – rozpětí finančních limitů (příloha 2 k vyhlášce)

To znamená, že do jídelního lístku musíme zařazovat také ryby a luštěniny, na které strávníci nejsou příliš zvyklí. Přesto se snažíme vymýšlet stále nové recepty, aby děti tyto pokrmy ochutnaly a zjistily, že i zdravá výživa může chutnat dobře. Mimo to zařazujeme i méně obvyklé suroviny jako je kuskus, jáhly, pohanka, bulgur.

Naším cílem je zabezpečit stravu v souladu se současnými výživovými trendy a seznamovat s novými trendy žáky přípravou netradičních jídel.

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

V případě zájmu o obědy ze školní jídelny je nutné podat závaznou přihlášku (každý rok), kterou najdete na stránkách školní jídelny. (stejná jako pro děti) Obědy jsou vydávány do vlastních jídlonosičů cizích strávníků. Každý má dvě sady kompletních jídlonosičů.( z důvodu dezinfekce jídlonosičů v jídelně) Obědy do jídlonosičů jsou vydávány od 11:00 do 11:15 hodin. ( pozdější čas není akceptován z důvodu výdeje pro naše strávníky, tedy děti Zš a Mš) Cena oběda činí 75,- kč. Obědy se přihlašují závazně nejpozději den předem do 13:00 hodin. Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách školy nebo na vyžádání v jídelně. Obědy se platí zpětně, tedy za každý přihlášený oběd.

V případě nepředvídané situace si můžete pro oběd do jídlonosiče přijít mezi 13:45- 14:00 hodin. Děkujeme

Přihlašování obědů:

K přihlášení strávníka je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, a to na každý školní rok, neboť přihláška je součástí školní matriky školského zařízení. Je nutné vyplnit všechny údaje, vč. kontaktů.

Ke školnímu stravování přihlašují žáky zákonní zástupci odevzdáním vyplněné přihlášky. Po odevzdání přihlášek do školní jídelny je strávník automaticky přihlášen ke každodennímu stravování. Přihlášku je nutné odevzdat před zahájením školního roku. Termín pro přihlašování ke stravování je od 22. 7. do 31. 8. 2022. Pokud jídelna přihlášku neobdrží do 31. 8. 2022 nemůže strávník od 2. 9. 2022 odebírat obědy. Přihlášku je možné si včas stáhnout na stránkách školy v sekci školní jídelna, vyplněnou a podepsanou odeslat na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz , vhodit do schránky školy nebo předat osobně vedoucí ŠJ či hospodářce školy.

  Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit vedoucí školní jídelny, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

Přihlašování a odhlašování obědů:

Děti jsou automaticky přihlášeny k obědům po odevzdání přihlášky ke stravování.  Strava se odhlašuje zákonnými zástupci den do předu do 18 hodin. V případě nemoci či jiné náhlé události týž den a to do 7 hodin ráno. Pozdější odhlášky nejsou možné. V první den nemoci má strávník nárok na dotovanou stravu a to v případě, že si jej strávník (zákonný zástupce) již nestihl odhlásit. Přihlášení a odhlášení provádějte SMS zprávou na tel.: 734824108                          Emailem: na jidelna@zssenohraby.cz

Nový předpis plateb pro školní rok 2022/23:

S ohledem na růst cen potravin se mění ceny stravného následovně:

CENY STRAVNÉHO:   

Mateřská školka:

Polodenní stravování: přesnídávka 11 Kč, oběd 30 Kč, na nápoje 6 Kč – celkem 47 Kč
Celodenní stravování: polodenní stravování + odpolední svačina 11 Kč – celkem 58 Kč 

Polodenní stravování – věk dítěte nad 6 let: přesnídávka 11 Kč, oběd 33 Kč, na nápoje 6 Kč– celkem 50 Kč

Celodenní stravování – věk dítěte nad 6 let:  polodenní stravování + odpolední svačina 11 Kč – celkem 61 Kč

Základní škola:

Zš 7- 10 let:

Oběd   33,- kč

Zš  11- 14 let:

Oběd   35,- kč

Cizí strávníci:

Oběd   75,- kč  ( celková cena s náklady)

Zaměstnanci:

Oběd   36,- Kč

 

 

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2022/2023

Rádi bychom Vás informovali o možnosti pomoci dětem bez školních obědů o možnosti využití projektu OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2022/2023 pro děti naší ZŠ (pod záštitou MPSV a MŠMT).

Projekt poskytuje společnost WOMEN FOR WOMEN. Pro ty, kteří chtějí přispět, je možnost zaslat finanční částku na transparentní účet: 888 555 999/5500 (více na www.obedyprodeti.cz).

Partnerem pro spolupráci s výše uvedenou společností pro poskytnutí daru může být pouze škola, která zajistí vše potřebné. Dohodnutý finanční dar škole je poskytnut na základě darovací smlouvy. Nevyčerpané prostředky jsou po vyúčtování opět vráceny na transparentní účet.

Cílem projektu je poskytnout zcela anonymně pomoc dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně.

Nestyďte si říci o pomoc“

 Rodiče se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, nebo vedení školy a informovat se o této formě pomoci a svém zájmu využití.

Škola a její pracovníci zaručují anonymitu žáků i rodičů zapojených do projektu.

 Pro děti znamená dostupný školní oběd to, že se necítí jiné, jsou součástí školního dění a mohou sdílet stejné zážitky, jako ostatní spolužáci. Prokázáno je také, že oběd děti nejen nasytí,  ale  díky němu děti získají daleko víc. Zlepšují si školní docházku, jsou iniciativnější a sebevědomější, soustředěnější a klidnější, také se lépe zapojují do kolektivu spolužáků.

Pro rodiče stačí udělat pouze 2 základní kroky a poté nebrání nic tomu, aby dítě začalo chodit na obědy.

  1. Obrátit se na školu
  2. Dát souhlas s nakládáním s osobními údaji (formulář ke stažení zde…)

Rodiče bychom dále rádi požádali, aby své dítě řádně odhlašovali z obědů. Ušetřené finanční prostředky budou vráceny zpět na transparentní účet.

 Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Formuláře:

Souhlas rodičů

Odkaz na web:    www.obedyprodeti.cz

________________________________________________________________________

Provozní řád 2022-23

Reklamační protokol ŠJ

Nejčastější dotazy rodičů na školní stravování

Vážení rodiče Vaření_

_______________________________________________

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedoucí školní jídelny: Simona Lhotková

Vedoucí kuchařka: Simona Lhotková

Kuchařka: Alena Kodadová

Pomocná kuchařka: Jana Bělková