Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Školní poradenské pracoviště


Program poradenských služeb ve škole

 Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 – § 18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 1. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou na Základní škole a Mateřské škole Senohraby zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Na vytvoření programu ŠPP se podílí vedení školy společně s ostatními pracovníky, důraz je kladen na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etiky.

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče či další nestátní subjekty.

Náplň ŠPP je uskutečňována v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 1. Pracovníci školního poradenského pracoviště

 • Výchovný, kariérový poradce – Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

sarka.hajkova@zssenohraby.cz

 • Školní metodik prevence – Mgr. Lucie Jirásková

lucie.jiraskova@zssenohraby.cz

 • Ředitel školy – Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

skola@zssenohraby.cz

 • Speciální pedagog – Mgr. Alena Lejčarová, Mgr. Marie Mauerová

alena.lejcarova@zssenohrabyc.cz, marie.mauerova@zssenohraby.cz

 • Třídní učitelé a ostatní učitelé

 

 1. Vymezení poradenských služeb

 

STANDARDNÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, z části dokumentační a evidenční ve spolupráci s ředitelem školy. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce VP pro daný školní rok.

Poradenské činnosti

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

c) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

STANDARDNÍ ČINNOST ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s ředitelem školy a se zástupcem ředitele školy). Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy (ve spolupráci s ředitelem školy a se zástupcem ředitele školy), vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce ŠMP pro daný školní rok.

Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

a) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

b) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

c) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

d) Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

e) Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 Poradenské činnosti

a) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

b) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

c) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Třídní učitelé

 Konzultační hodiny dle rozpisu na webových stránkách školy.

Vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy s rodiči žáků třídy, podílí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků ve třídě, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky.

Další pedagogičtí pracovníci školy

Učí a vychovávají podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy v daném předmětu, výchovné skupiny, věnují pozornost žákům se SVP, registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují případné výchovné a vzdělávací problémy s třídním učitelem a s pracovníky poskytující poradenské služby školy, spolupracují s rodiči, vedou jednání s rodiči, žákem,

Školní asistent

Není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání dítěte, žáka a studenta v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.

 1. Časová dostupnost služeb poradenských pracovníků školy

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb (kabinety učitelů, ředitel školy – ředitelna).

 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Uskutečňováno v souladu s vyhláškou č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. Toto vzdělávání se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou na naší škole plně realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC aj.)

Vyrovnávací opatření při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním a sociálním znevýhodněním jsou poskytována formou využívání pedagogických, popř. speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytováním individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku. Žáci mohou využívat poradenských služeb školy.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým poskytujeme podpůrná opatření, jsou žáci se zdravotním postižením, které vzděláváme v rámci integrace s využitím doporučených speciálních metod, forem, postupů a prostředků vzdělávání, včetně kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Patří sem i zajištění služeb asistenta pedagoga, v případě potřeby i jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující specifické potřeby žáků. Rozsah a závažnost postižení nebo obtíží žáka odpovídá zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, přičemž na naší škole jsou žáci vzděláváni v hlavním proudu vzdělávání formou individuální integrace podle individuálních výchovných plánů (IVP).

Asistent pedagoga je dalším z podpůrných opatření, která uplatňujeme u žáků s těžkým zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vždy na základě doporučení školského odborného pracoviště.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou vyrovnávacích opatření je podle §16, odst. 4 zákona 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů také žák se sociálním znevýhodněním. Jedná se o žáka z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

 1. Program pedagogicko-psychologického poradenství

Poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů

Pomoc při uspokojování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků

Pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti

Pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči

Pomoc žákům sociálně znevýhodněným

Nabídka kariérního poradenství a asistence při volbě školy

Pomoc žákům ve zvládání učebních nároků školy

Vytváření preventivních programů

Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Integrování poradenských služeb s využitím PPP, SPC, SVP a úřadu práce

Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti

Sledovat účinnost preventivního školního programu a vytvořit metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci

Připravit podmínky pro integrace žáků s SPV, rozšířit možnosti již existující

Pracovat s nadanými žáky.

Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání

 1. Preventivní program školy

Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů. Významným prvkem je fungování principu otevřené školy – spolupráce s rodiči, zřizovatelem, místní komunitou, zástupci obce ad., vytváření bezpečného prostředí pro společné vzdělávání, budování dobrého klimatu heterogenních tříd i školy jako celku.

Podrobnější informace obsahuje Školní preventivní program.

 1. Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Průběžné pozorování chování a prospěchu žáka, jeho začleňování do kolektivu, adaptace na nové prostředí (důraz kladen na první ročníky, žáky nacházející se v obtížných životních situacích apod.)

Poskytování možnosti zažít úspěch

Poskytování popisné zpětné vazby

Poskytování podnětného prostředí

Získávání příkladů dobré praxe z předchozího vzdělávání žáků skrze rodiče i žáky samotné

Spolupráce učitelů – vzájemné průběžné sdílení informací a vyhodnocování zjištěného

Spolupráce s rodiči – vzájemné sdílení informací týkající se žáků

Práce s posudky z odborných pracovišť

 1. Strategie předcházení šikany

Škola má zpracován Školní program proti šikanování.

 1. Strategie předcházení dalším projevům rizikového chování

 Škola má zpracovány Strategie a krizové plány pro témata:

 • Záškoláctví
 • Šikana
 • Kyberšikana
 • Agrese ve škole
 • Nekázeň
 • Krádeže a vandalismus
 • Návykové látky
 • Rasismus, xenofobie
 • Sexuálně rizikové chování
 • Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
 • Fyzické týrání a zneužívání dětí
 • Sexuální zneužívání dětí
 • Syndrom CAN
 • Poruchy autistického spektra
 • Dušení onemocnění

 

Krizové linky s celostátní působností zde

Prevence nežádoucích jevů

MŠMT – prevence rizikového chování + 14 příloh

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010 a 14 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, tabák, násilí, krádeže.

Popisuje činnosti vykonávané školním metodikem prevence, ředitelem školy, třídním učitelem.

Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.

Přílohy:

msmt_prevence_rizikoveho_chovani

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu_potravy

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_04_alkohol

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_05_syndrom_tyraneho_ditete

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_06_sikana

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_07_kybersikana

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_08_homofobie

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_09_extremismus

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_10_vandalismus

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_11_zaskolactvi

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_12_tabak

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_13_nasili

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_14_kradeze

Krizový plán školy Senohraby

MŠMT podporuje nový program k prevenci šikany.

Naše škola je na stránkách www.nntb.cz také registrována.
Je zde také možnost stažení mobilní aplikace, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony.

„Nenech to být“ je internetový systém sloužící k odhalování šikany a vylučování z kolektivu na školách po celé České republice, kterým bude poskytován zdarma. Škola uvede při své registraci do systému kontakt na školního metodika prevence, kterému bude doručen podnět k prověření situace. Anonymní oznámení o možné šikaně lze pak projednat na schůzce celého školního poradenského pracoviště, přičemž bude stanoveno opatření k dalšímu postupu práce s třídním kolektivem, případně s potvrzeným agresorem i obětí a jejich rodiči.

Součástí projektu je také metodika, kterou pro potřeby školních metodiků zpracovala pro projekt předsedkyně Odborné společnosti pro primární prevenci rizikového chování Lenka Skácelová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Projekt je napojen na Linku bezpečí. Ta je připravena v případech nezbytného okamžitého řešení situace pomoci.

Projekt „Nenech to být“ poskytuje možnost rychlého odhalení negativních vztahů ve školním prostředí, a tím řešit nebo alespoň minimalizovat rizika se šikanou spojena. Projekt je autorským dílem podnikajících studentů gymnázia Vídeňská, vychází tedy přímo z potřeb mladé generace a současně je svým provedením mladým lidem blízký a školám dostupný a uživatelsky snadný. Projekt je v provozu od 26. března 2017 na webu: www.nntb.cz, kde se můžou školy již jednoduše zaregistrovat.

Signály šikanování pro rodiče ZDE.
Přímé a nepřímé signály šikanování ZDE.

Rozdíly mezi šikanou a škádlením ZDE.

Odkaz na krátký film o šikaně:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/211562222000001

Článek o kyberšikaně ze seznamu.cz ZDE.
Jak rozpoznat kyberšikanu ZDE.
Bezpečně na internetu ZDE.

Vzkaz rodičům od jejich dětí ZDE.

Čeho si všímat ZDE.
Desatero bezpečného chování
ZDE.