Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Povinné údaje


Obsah položky
1. NázevZákladní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřizovatel: Obec Senohraby, Příčná 6, Senohraby   Poskytování základního vzdělání. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Obce Senohraby ze dne 1. 1. 2003 pod č. j. 1076/02 ve znění pozdějších změn a doplňků. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny.
3. Organizační strukturaZákladní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková organizace   Základní škola  www.zssenohraby.cz Mateřská škola  www.mssenohraby.cz Školní družina  link Školní jídelna   link

4. Kontaktní spojeníŠkolní 27
251 66 Senohraby
Kancelář: 323 655 337
Ředitelka školy: 725 781 366 Školní družina: 725 830 221
Školní jídelna: 734 824 108
vedoucí mateřské školy: 323 655 327
E-mail: skola@zssenohraby.cz, skolka@zssenohraby.cz
WWW: zssenohraby.cz
ID Datové schránky: uytmhfj
4.1 Kontaktní poštovní adresaKontaktní poštovní adresa: Školní 27, 251 66 Senohraby Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: školní 27, 251 66 Senohraby
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuŠkolní 27 251 66 Senohraby
4.3 Úřední hodinyÚřední hodiny: pondělí    7:30 – 11:30   12:00 – 15:00 úterý        7:30 – 11:30   12:00 – 15:00 čtvrtek     7:30 – 11:30   12:00 – 15:00
4.4 Telefonní číslaTelefonní čísla: Kancelář: 323 655 337 Ředitelka školy: 725 781 366 Kancelář MŠ: 323 655 327 Vedoucí MŠ: 725 781 365 Vedoucí školní družiny: 725 830 221 Školní jídelna: 323 655 327 Vedoucí školní jídelny: 734 824 108
4.5 Adresa internetových stránekwww.zssenohraby.cz
4.6 Adresa podatelnyŠkolní 27 251 66 Senohraby
4.7 Elektronická adresa podatelnyskola@zssenohraby.cz
4.8 Datová schránkaID datové schránky: uytmhfj
5. Případné platby lze poukázat230 166 0773/2010 (Fio banka)

6. IČOIČ 75033593
7. Plátce daně z přidané hodnotyOrganizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůŠkolní řád Vnitřní řád školní družiny Provozní řád Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Rozpočet
8.2 RozpočetRozpočet v aktuálním roce 2022 Rozpočet v minulém roce 2021 Střednědobý výhled
9. Žádosti o informaceústně – v kanceláři školy písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
Senohraby
Školní 27
25166 Senohraby e-mailem: skola@zssenohraby.cz elektronickým podáním telefonicky na tel. čísle: 323 655 337, 725 781 366
10. Příjem podání a podnětůStížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz – osobně či písemně v podatelně organizace – poštou – datovou schránkou – elektronickým podáním na podatelna@podatelna-skoly.cz
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (uvést hypertextový odkaz). Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisyOrganizační řád školy
Školní řád základní školy Vnitřní řád školní družiny Školní řád mateřské školy Směrnice k poskytování informací, 2021.
12. Úhrady za poskytování informacíŠkola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník za poskytování informací nebyl vydán.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvNebyly zpracovány
13.2 Výhradní licenceOrganizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (uvést hypertextový odkaz).